Missie en Visie

Zorgpro Wonen

Missie:

Zorgpro wonen is er voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Zorg die verantwoord is en die werkt. Onze missie is het verbeteren, herstel danwel behoud van de gezondheid en het welzijn van de cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – verantwoorde, kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag gestuurd perspectief. De zorgvraag van de cliënt staat centraal. Tegelijk willen wij onze bijdrage leveren om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.

 

Visie:                  

De visie van Zorgpro wonen is het verlenen van verantwoorde en adequate zorg aan personen behorende tot de gedefinieerde specifieke doelgroepen, waar de zorg zich toe spits op de functiegebieden van persoonlijke verzorging, begeleiding individueel, groepsbegeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding.

 

Cliënt centraal:

Bij Zorgpro wonen staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen: – een betekenisvol leven kunnen leiden – een doel hebben in het leven – invloed hebben op het eigen leven en omgeving, gelet op hun mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden, en daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.

 

Hier streven wij naar:

Zorgpro wonen wil begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen die zorg nodig hebben. Zorg die verantwoord is. Onze zorg is gericht op, gelet op de mogelijkheden van de cliënt, eigen regie en kracht van mensen te ondersteunen en te behouden, in goede afstemming met hun omgeving. Daarnaast wordt in onze begeleiding en ondersteuning aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

 

Zo bereiken we dat:

Zorgpro wonen gelooft in de kracht en mogelijkheden van mensen. Met respect voor de eigenheid, identiteit, cultuur, en traditie van mensen werken wij toe naar waar mogelijk verbetering, anderzijds dan wel behoud van gezondheid en welzijn. Onze werkwijze is met respect voor de persoon en diens privacy, transparant en persoonlijk. Wij zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Daar waar mogelijk zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven en als het kan helpen we zodat mensen de regie terugkrijgen. Dat doen we door begeleiding om de weerbaarheid van mensen te vergroten en hen te ondersteunen zodat zij in hun kracht kunnen komen.

 

Goed en betaalbaar:

Wij bieden: – verantwoorde, goede en betaalbare zorg – passende zorg op maat voor al onze cliënten. De zorgvraag en zorgbehoefte is leidend en de werkprocessen, methodieken en interventies zijn doelmatig, waarbij we continu kijken waar we kunnen behouden, vernieuwen en verbeteren van de kwaliteit van leven van de persoon.

 

Met wie?

Samen met de cliënt en, als de cliënt dat wil, met de naast betrokkene(n) stellen we een zorgplan, en zorgbeschrijving op om doelen te halen. Wij werken samen met partijen die dicht bij de mensen staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties, kortom de gehele zorgketen. Met elkaar vormen we een netwerk rondom mensen met een zorgvraag en zorgbehoefte. Doel is het optimaliseren van de verantwoorde zorgverlening. De cliënt en zijn netwerk vormen daarbij het middelpunt. Zo kan er op elk moment en in elke levensfase verantwoorde en passende hulp worden geboden.

 

Onze medewerkers en samenwerkende partners in de zorgketen:

Onze samenwerkende ketenpartners (behandelaars) die op een gestructureerde en programmatische manier werken, en waarvoor specifieke deskundigheid is vereist. Zijn optimaal betrokken bij de casus en inhoudelijk op de problematiek van de cliënt. De behandeling is niet alleen op herstel gericht, maar kan ook gericht zijn op voorkomen van verergering, waaronder begrepen het leren omgaan met (de gevolgen van) een aandoening, voor zover: de interventie gestructureerd is, programmatisch is, en zich richt op een specifiek behandeldoel. Continuïteit van zorg staat voorop!